កសិកម្ម

សណ្តែកបណ្តុះបន្លែស្រស់ដែលមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងចំពោះសុខភាព

0
សណ្តែកបណ្តុះ ជាបន្លែស្រស់ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ និងធ្លាប់បានបរិភោគមកជាយូរហើយ...

ដំណាំស្លឹកខ្ទឹម

0
ស្លឹកខ្ទឹម ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Alli-umcepa...

ដំណាំបន្លែ ននោងជ្រុង

0
ននោងជ្រុង មានឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តថា Luffa...

កម្ពុជានាំចេញលទ្ធផលកសិកម្មបានជិត6លានតោនក្នុងរយៈពេល 9ខែដើមឆ្នាំ2020

0
កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសំខាន់ៗលើពិភពលោក ដែលនាំចេញ​ផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ឯកឧត្តម វេង...

ដំណាំ ម្រះ

0
Momordica charantia Linn...

ដំណាំ ជីរវ៉ាន់ស៊ុយ

0
ជីរវ៉ាន់ស៊ុយ ឬឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Coriandrum...

ដំណាំ ត្រកួនចិន

0
ត្រកួនចិន ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Ipomcea...

ដំណាំ សាលាដ

0
សាលាដ ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Lactuca...

ដំណាំ ប្រពាយ

0
បន្លែ ប្រពាយ ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា...

ដំណាំ សណ្ដែកកួរ

0
សណ្ដែកកួរ ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Vignaunguiculata...

ដំណាំ ខាត់ណា

0
ខាត់ណា ​ឬឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្រ្តហៅថា Brassica...

ដំណាំ ការ៉ុត

0
ការ៉ុតជាដំណាំហូបមើម 2 រដូវកាល...

ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុត