រថយន្ត Lexus LX470​ ឆ្នាំ2003 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

• Model   : Lexus LX470, Year: 2003
• Price    : $44,500 (Installment)
• Color   : White(Full Option)
• Engine : 4.7L, Fuel: Gasoline
• Tel       : 069 327 305
­• Code    : AED129-12

Advertisement