ម៉ូតូ Honda PCX ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 22, 2018​ ម៉ោង 3:46 pm

• Model : Honda PCX (New)
• Color : White
• Year : 2018
• Price Around : 3,800$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-21