ម៉ូតូ Honda Move ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 22, 2018​ ម៉ោង 3:59 pm

• Model : Honda Move (New)
• Color : Green + White
• Year : 2018
• Price Around : 1,980$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-27