កម្ពុជានឹងផ្អាកការនាំចេញស្រូវ និងអង្ករស ជាបណ្ដោះអាសន្ន

សម្ដេចតេជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី30 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 បានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីធានាបាននូវចីរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់អង្ករនៅក្នុងប្រទេស ក្នុងកាលៈទេសៈនៃការរឹកវាលដាលជំងឺកូវីដ-19 កម្ពុជាត្រូវផ្អាកការនាំចេញស្រូវ និងអង្ករស ចាប់ពីថ្ងៃទី5 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 ជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី៕