ការនាំចេញ-​នាំចូល​ទំនិញ​​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២ របស់ វៀតណាម អាច​​នឹង​សម្រេចបាន ៧៥០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក

រយៈពេល ៨ ខែ​ដើម​ឆ្នាំនេះ ជាធ​ម្យ​ម​ក្នុង​មួយខែ ការនាំចេញ-នាំចូល​ទូទាំងប្រទេស​របស់ វៀតណាម សម្រេចបាន​ជាង ៦២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក។

យោងតាម​ព័ត៌មាន​ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​វៀតណាម ក្នុង​ខែសីហា ២០២២ ការនាំចេញ-នាំចូល​ទំនិញ​របស់ វៀតណាម សម្រេចបាន ៦៥.៩៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក កើន ៧.៩% (ស្មើនឹង ៤.៨៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ) ធៀប​នឹង​ខែកក្កដា។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញ​ទំនិញ សម្រេចបាន ៣៤.៩២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ កើន ១៤.១% (ស្មើនឹង ៤.៣១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ) និង​ការ​នាំចូល​សម្រេចបាន ៣១.០៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ កើន ១.៧% (ស្មើនឹង ៥២៦ លាន​ដុល្លារ)។

គិត​ជារួម ក្នុង​រយៈពេល ៨ ខែ​ដើមឆ្នាំ ២០២២ ការនាំចេញ-នាំចូល​របស់ វៀតណាម សម្រេចបាន ៤៩៩.៧១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ កើន ១៥.៩% (ស្មើនឹង ៦៨.៦៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ) ធៀប​នឹង​ដំណាក់កាល​ដូចគ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២១។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញ​សម្រេចបាន ២៥២.៦០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ កើន ១៨.២% (ស្មើនឹង ៣៨.៨៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ) និង​ការ​នាំចូល​សម្រេចបាន ២៤៧.១១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ កើន ១៣.៧% (ស្មើនឹង ២៩.៨៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ)។

ក្នុង​ខែសីហាកន្លង​ទៅ  អតិរេក​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់ វៀតណាម សម្រេចបាន ៣.៨៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក។ គិត​ជារួម ចាប់ពី​ដើមឆ្នាំ​ដល់​ដំណាក់​ខែសីហា ២០២២ វៀតណាម សម្រេចបាន អតិរេក​ពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ៥.៤៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

ដូច្នេះ ក្នុង ៨ ខែ​ដើម​ឆ្នាំនេះ ជា​មធ្យម ការនាំចេញ-នាំចូល​របស់ វៀតណាម សម្រេចបាន ៦២.៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ/ខែ។ បើសិនជា​នៅតែ​រក្សាបាន​កម្រិត​ធ​ម្យ​ម​នេះ ពេញ​មួយឆ្នាំ ២០២២ ការនាំចេញ-នាំចូល​ទំនិញ​របស់ វៀតណាម នឹង​ឡើងដល់ ៧៥០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក កើន ៨១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ ២០២១៕

Advertisement