ជន​បរទេស​ដែល​មានបំណង​ចូល​មក​កម្ពុជា​ត្រូវ​មានលិខិត​បញ្ជាក់​​គ្មាន​ Covid-19 និង​លិខិត​បញ្ជាក់​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខភាព​យ៉ាង​តិច​5​ ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក

ដើម្បីកាត់បន្ថយ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃវីរុសកូរ៉ូណា ( កូវីដ19 ) និងស្របតាមវិធានការនានា
របស់បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់វិធានការរឺតបន្តឹងជាបណ្តោះអាសន្ន
ការចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្ថែមពីលើវិធានការរបស់ក្រសួងសុខភិបាលកម្ពុជា ដោយចាប់ផ្តើម
អនុវត្តពីថ្ងៃទី30 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 វេលាម៉ោង 23:59 ដូចខាងក្រោម៖