ថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសថា រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19 មួយករណីបន្ថែម និងជាសះស្បើយចំនួន 4នាក់

ថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសថា បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបដល់ 119នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន4 នាក់ទៀត ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់72នាក់។

Advertisement