ព័ត៌មានផ្លូវការ ស្ដីអំពី Covid-19 នៅកម្ពុជា នៅព្រឹកនេះ

គិតត្រឹម “ព្រឹកថ្ងៃទី11 មេសា 2020”
– ចំនួនអ្នកឆ្លង៖ 120 នាក់
– ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ 75 នាក់
– ចំនួនអ្នកស្លាប់៖ គ្មាន

(ជាសះស្បើយ 3​នាក់បន្ថែម និងមានករណីឆ្លង 1នាក់ថ្មី)

Advertisement

Advertisement