ស្ថិតិ​ស្ដីពី​ករណី​ COVID-19 នៅ​កម្ពុជា​ និង​ពិភពលោក គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 16​ ខែតុលា​ 2021

តួលេខ COVID-19 ថ្មី នៅ កម្ពុជា ក្នុងអំឡុង 24 ម៉ោង នៃ​ថ្ងៃទី 15 តុលា 2021 រួមមាន៖

– ឆ្លង​ថ្មី = 267 នាក់
– ជាសះស្បើយ​ថ្មី = 311 នាក់
– ស្លាប់​ថ្មី = 24 នាក់។

Advertisement

ក្នុងចំណោម​​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ទាំង 267 នាក់ មាន៖

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 251 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 16 នាក់

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 16 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 តួលេខ COVID-19 សរុប នៅ កម្ពុជា រួមមាន៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= 116,407 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 110,465 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,634 នាក់

តួលេខ COVID-19 សរុប​ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក គិត​មកដល់​ថ្ងៃនេះ រួមមាន៖

– អ្នក​ឆ្លង​សរុបជាង​ = 240,836,900 នាក់
– អ្នកជា​សះស្បើយ​សរុប​ជាង = 218,110,100 នាក់
– អ្នកស្លាប់​សរុប​ជាង = 4,904,800 នាក់
– អ្នក​​កំពុង​ព្យាបាល​សរុបជាង​ = 17,821,900 នាក់

Advertisement