ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា មិន​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង​ កូវីដ-១៩​ ឡើយ​ ប៉ុន្តែ មាន​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ០១ នាក់។

Advertisement