ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១០ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា មិន​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង​ កូវីដ-១៩​ ឡើយ​ ប៉ុន្តែ មាន​អ្នក​ជាសះស្បើយ​ ០២ នាក់។

សម្រាប់​រយៈ​ពេល​ ៣​ ថ្ងៃ​មក​នេះ​ កម្ពុជា ពុំ​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង​ វីរុស​កូវីដ-១៩ ទេ​ ដែល​នេះ​គឺជា​ដំណឹង​ល្អ​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​។​

Advertisement

 

Advertisement