កម្ពុជា​ មាន​អ្នក​ស្លាប់​ជាង​ ៣ ពាន់​នាក់ ដោយ​សារ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ គិត​មក​ដល់​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា មិន​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​ អ្នក​ជាសះស្បើយ ឬ​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ កូវីដ-១៩ ឡើយ!

ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ រួម​មាន​៖
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៦,២៦២ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ១៣៣,១៨៤ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ៣,០៥៦ នាក់

Advertisement

 

Advertisement