ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា មិន​មាន​​​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​ អ្នក​វិជ្ជមាន ឬ​អ្នក​ស្លាប់​ ដោយ​សារ​​​កូវីដ-១៩ នោះ​ទេ។​

 

Advertisement

Advertisement