ក្រសួងការងារចេញកាលវិភាគចរចារប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែងជើងឆ្នាំ2021

ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ថ្មីៗនេះ​បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​កាលវិភាគ​នៃ​ការចរចារ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ កាត់ដេរ និង​ផលិត​ស្បែកជើង​សម្រាប់​ឆ្នាំ 2021។

ក្រសួង​ការងារ​បាន​បញ្ជាក់ថា​កាលវិភាគ​នៃ​ការចរចារ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ កាត់ដេរ និង​ផលិត​ស្បែកជើង សម្រាប់​ឆ្នាំ2021 ត្រូវបាន​កំណត់​ដូចជា៖

Advertisement

  1. ការពិភាក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​ឆ្នាំ 2021ត្រូវ​អនុវត្តតាម​ប្រតិទិន​ដូចតទៅ
  • កំណត់​យក ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 ជាការ​ចាប់ផ្តើម​ពិភាក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ជា​លក្ខណៈ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​ភាគីនីមួយៗ
  • កំណត់​យក​ខែសីហា ឆ្នាំ2020 ជាការ​ចាប់ផ្តើម​ពិភាក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ជា​លក្ខណៈ​ទ្វេភាគី និង​ត្រីភាគី
  • កំណត់​យក​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 បើក​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ដើម្បី​សម្រេច​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ កាត់ដេរ និង​ផលិត​ស្បែង​ជើង​សម្រាប់​ឆ្នាំ2021
  • កំណត់​យក​ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ជា​កាលបរិច្ឆេទ​ចូល​ជា​ធរមាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា
  1. គ្រប់ភាគី​ទាំងអស់​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ផ្លូវការ​ស្របច្បាប់ និង​ការស្រាវជ្រាវ​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ ដោយយោង​លើ​លក្ខណវិនិច្ឆ័យ​បែប​សង្គម (ស្ថានភាព​គ្រួសារ អាត្រា​អតិផរណា និង​ការចំណាយ​ក្នុងការ​រស់នៅ) និង​លក្ខណវិនិច្ឆ័យ បែប​សេដ្ឋកិច្ច (ផលិតភាព ភាព​ប្រកួតប្រជែង​របស់​ប្រទេស ស្ថានភាព​ទីផ្សារការងា​រ និង​កម្រិត​ចំណេញ​របស់​វិស័យ) ដូច​មាន កំណត់​ក្នុង​មាត្រា5 នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ក៏ដូចជា​បន្ទាត់​ភាពក្រីក្រ ដើម្បី​ធ្វើជា​មូលដ្ឋាន​ក្នុងការ​ក្នុងការ​ពិភាក្សា សម្របសម្រួល​ផ្ទៃក្នុង និង​ទទួលបាន​គោលជំហរ​រួមមួយ។
  2. គ្រប់ភាគី​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្តតាម​ការណែនាំ និង​វិធានការ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​គ្រប់​កិច្ចប្រជុំ​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​កុំឱ្យ​មានការ​ឆ្លង និង​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​Covid-19 ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា៕

Advertisement