សន្សំនៅប្រាសាក់ បានលើសពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

ប្រាសាក់ ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅកម្ពុជា និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនពីធនាគារ​ជាតិនៃកម្ពុជា ផ្ដល់សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជនក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ និងគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និង PRASAC Mobile Banking បានដោយងាយស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាព បានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

​សូមបើកគណនីបញ្ញើសន្សំនៅប្រាសាក់ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមមានប័ណ្ណអេធីអឹមដ៏ស្រស់ស្អាត និងការភ្ជាប់ PRASAC Mobile Banking ដែលអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការ បង់ថ្លៃទឹក ថ្លៃភ្លើង ថ្លៃសិក្សា ផ្ទេរប្រាក់ ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឆ្លង​ធនាគារ​ ស្កេនទូទាត់តាម QR Code ទិញកាតទូរស័ព្ទ ពិនិត្យរបាយការណ៍និងសមតុល្យគណនី ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា៕

Advertisement