កុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រ!! សប្តាហ៍នេះ លីកកំពូលកម្ពុជា2020 ចាប់ផ្តើមហើយ

ការប្រកួតបាល់ទាត់លីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2020 បានចាប់ផ្តើមហើយ តាំងពីថ្ងៃទី15 ខែកុម្ភៈ ដោយគ្រប់ការប្រកួតសុទ្ធតែមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទាំងអស់។

ចំពោះប្រាក់រង្វាន់របស់លីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះ ក៏មានការកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំមុនផងដែរ (បើតាមការរំពឹងទុក ប្រហែលជាអាចកើនថែម 20លានរៀល) ខណៈដែលឆ្នាំមុន ប្រាក់រង្វាន់មានចំនួន 60លានរៀល (ប្រហែល 1ម៉ឺន 5ពាន់ដុល្លារ)។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2020 នេះ មានក្រុមចូលរួមចំនួន13 តិចជាងឆ្នាំមុន1ក្រុម ដោយ​សារក្រុមកំពង់ចាមបានដកខ្លួន៕